Κατανοούμε ότι οι απόψεις μας είναι αιρετικές και ασύμβατες με την απόπειρα που κάνουν οι αναχρονιστές να μας υποχρεώσουν να ορκιστούμε στο "μελαγχολώ άρα υπάρχω". Μοναδικό μας αντικαταθλιπτικό ο αγώνας για αξίωση της εργασίας μας. Ευελπιστούμε για πρώτη φορά και τολμάμε να προβλέψουμε ότι το τέλος της κρίσης θα μας ...