1 σχόλιο »

    • #1
    • george
    • Μήν ξεχάσεις να κάνεις κανένα βήμα στο Θέρισσο για φαγητό…


Comment!
Feel free to express yourselves!

Please read the comment policy before commenting.

Your email address will never be published. It is only asked to send you a personal email if needed. I hate spam too.

XHTML tags allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre lang="" line="" escaped=""> . For block quotes use <blockquote>.

 


Reduce textarea size Increase textarea size


 
π
Last post: April 26 2012, 03:14 UTC